Sosyalizm

Published on Ağustos 31st, 2023

0

MLKP MK: Nejat Barış yoldaş ölümsüzdür

Nejat Barış’ın (İbrahim Okçuoğlu) partinin yılmaz profesyonel kadrosu olduğunu ve ömrünün dörtte üçlük bölümünü devrim, dünya işçi sınıfı ve ezilenlerin safında; özgürlük, sosyalizm, cins eşitlikçi ve sınıfsız bir toplum kavgası içinde ürettiğini vurgulayan MLKP MK’si, “Marksist teorinin ve Marksizm-Leninizmin adanmış bir savaşçısıydı. Adını, anısını ve ideallerini devrimci savaşımda yaşatacağız” dedi.

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Merkez Komitesi; Türkiye, Kürdistan ve dünyanın değişik köşelerinde komünistlerin, devrimcilerin, antifaşistlerin İbrahim Okçuoğlu adıyla tanıdıkları MLKP kurucu üyelerinden, partinin 3. ve 6. kongrelerinin delegesi, parti ismiyle Nejat Barış’a ilişkin açıklama yaptı.

‘SINIF SAVAŞIMIYLA SIMSIKI İLİŞKİLİYDİ’
Yarım asrı aşan devrimci yaşamının onuruyla Nejat Barış’ın 24 Ağustos’ta sonsuzluğu yürüdüğünü kaydeden MLKP MK’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Kanserin aramızdan koparıp aldığı Nejat yoldaş hasta yatağında bile hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadı. Partiyle, yoldaşlarıyla, sınıf savaşımıyla sımsıkı ilişkili oldu. Yüzünü kendine değil, dünyaya döndü.

‘HAYATINI İŞÇİ SINIFI VE EZİLENLERİN KURTULUŞUNA ADADI’
“Aile büyüklerinin verdiği isimle Sadi yoldaş 10 Şubat 1951’de, Kırşehir’in Mucur İlçesine bağlı Gümüşkümbet köyünde doğdu. Geçim mücadelesi içindeki yoksul ailesi önce Ankara’ya yerleşti. Ardından baba göçmen işçi olarak Almanya’ya gitti. Sadi Ceylan yoldaş göçmen işçi çocuğu olarak Almanya’ya ayak bastığında 16 yaşındaydı. ’68 hareketinin ve ’71 devrimci atılımının etkisi altında devrimci mücadeleye yöneldi. Yalnızca öğrencilik yıllarını değil, bütün hayatını boydan boya işçi sınıfının ve ezilenlerin kurtuluşuna adadı.

‘MOA ZEDUNG DÜŞÜNCESİNDEN KOPUŞTA KARARLI BİR DURUŞ İÇİNDE OLDU’
“’71 devrimci atılımını izleyen dönemde saflarında yer aldığı parti önceli örgütlerimizden birinin Avrupa’daki çalışmalarının sorumluluğunu omuzlayan kadrolardandı. ’70’li yıllarda politik-örgütsel faaliyetlerin dışında teorik çalışmaya yatkınlığına bağlı görevler üstlendi. Daha sonra kitap olarak yayınlanan sosyo-ekonomik yapı incelemesi öncel örgüt önderliğinin verdiği görevle yapılmıştı. 1977 sonlarında sınıf işbirlikçisi ‘üç dünya teorisi’ eksenindeki ayrışmada duraksamaksızın devrimci bir tutum aldı. 1979’da Mao Zedung düşüncesinin eleştirisi ve küçük burjuva teorik perspektiflerden kopuşulması sürecinde de kararlı bir duruş içinde oldu.

‘ÖRGÜTSÜZLÜĞÜ HAYAT TARZINA DÖNÜŞTÜRMEDİ’
“Nejat Barış yoldaş Yurtdışı Örgütü üyesi olarak karşıladığı 12 Eylül faşist darbesi karşısında mücadeleci bir çizgide hareket etti. Türkiye ve Bakur zemininde verilecek görevlere hazır olduğunu gösteren bir girişkenlik sergiledi. Faşist darbeden iki yıl sonra Türkiye ve Bakurê Kurdistan’a paralel olarak 1982 sonlarında Avrupa’da da uygulatılan ‘geri çekilme taktiği’ soslu tasfiyecilik karşısında devrimci bir tutum sergilediği için örgütsüz kaldı. Türkiye ve Bakurê Kurdistan’da aynı duruş içindeki yoldaşlarıyla ve yapıyla bağ kuramadı. Bu, Nejat yoldaşın örgütsel yaşamın, örgütlü savaşımın dışında kaldığı 5-6 yıla mal oldu. O dönemde de bireysel yaşama, örgütsüzlüğü hayat tarzına dönüştürmeye yönelmedi; okudu, yazdı, inceleme ve çeviriler yaptı.

‘PARTİSİYLE YENİDEN DOĞDU’
“Parti önceli örgütü ’80’lerin sonlarında Nejat Barış yoldaşla yeniden ilişki kurdu. Görüşme ve tartışmalar için çağrıldığında duraksamadan İstanbul’daki randevusuna koştu. Örgütsüz yıllarında geliştirdiği, ‘kapitalizm hakim o halde görev sosyalist devrimdir’ tezini ve kimi görüşlerini tartışmalar içinde yeniledi. Verilecek görevlere hazır olduğunu ortaya koydu. Deyim yerindeyse yeniden doğdu.

‘HER YERE KOŞAN BİR PARTİZANDI’
“Nejat yoldaş birlik mücadelesinin ve Birlik Devriminin kararlı bir militanı oldu. MLKP kurucu üyesi olarak parti sonrası dönemde, Avrupa’da, Türkiye ve Bakurê Kurdistan’da devrimci çalışmalar omuzladı. Parti nerede konumlanmasını isterse oraya koşan bir partizandı. 1995’te Dimitrof Üniversitesi Hasan Ocak Akademisi’nde, değişik yıllarda Teorik Yayın Kurulu’nda, Enternasyonal Büro’da, Parti Okullarında, Avrupa Örgütü bünyesinde ve Merkezi Propaganda Örgütü’nde görevler yürüttü.

‘EMEKÇİLİĞİNİ HASTANE GÜNLERİNDE DE KESİNTİYE UĞRATMADI’
“Nejat Barış, yaygın bilinen ismiyle İbrahim Okçuoğlu yoldaş önemli gördüğü teorik ve ideolojik sorunları önüne çekerek çalıştı. O dönemde kendisine verilen sosyo-ekonomik yapı araştırması görevi zemininde 70’li yıllardan başlayarak sistemli ve disiplinli biçimde yöneldiği bu etkinlik içinde, teorik çalışma yöntemi ve emekçiliği kazandı. ’74-’80 döneminin teorik üretim zihniyetinin ve kendi seçim ve kararlarıyla tercihler yaptığı 5-6 yıllık dönemin kimi alışkanlıklarından uzaklaşmakta yer yer güçlük çekti. Teorinin, Marksizm-Leninizmin ilkelerini savunmak, ideolojik mücadele yürütmek dışında, politik mücadelenin önünü açma işlevini bir ölçüde geride tuttu. Bu aynı zamanda onun daha canlı bir üslupla, güncelle daha sıkı bir bağla yazmasını frenleyen, geniş ve derin bilgi birikimini çok daha etkin değerlendirmesini sınırlayan bir engel oldu. Fakat önüne görev konulduğunda Bakurê Kurdistan’ın sosyo-ekonomik yapı araştırması ve üretimi örneğindeki gibi adımlar atmakta duraksamadı. Dünya kapitalizminin ve emperyalizmin içinde bulunduğu durum, yerel, bölgesel ve dünya ölçeğinde etkili politik gelişmeler, bunların olası siyasi, toplumsal, askeri sonuçları ve olayların muhtemel akış yönü üzerinde çalıştı. Yanılgılarını düzeltme, hayatın, teorinin canlı kavranışına açıklık konusunda bireyci bir direniş içinde olmadı. Okuma, ekonomik, mali, politik ve toplumsal gelişmeleri sıkıca izleme, disiplinli çalışma, üstlendiği yazı ve eğitim çalışması görevlerini ciddiyet ve mutluluk içinde yerine getirme çıtası hep yüksek oldu. Partinin teorik gelişimine katkıda bulundu. Bu konudaki çabasını ve emekçiliğini kesintiye uğratmadan hastane günlerine değin sürdürdü.

‘HATALARINI AŞMA KARARLILIĞI SERGİLEDİ’
“Modern revizyonizmin sosyalizme ve devrimci mücadeleye dünya ölçeğinde vurduğu ağır darbe; Troçkizmin Stalin’e, sosyalist Sovyetler Birliğine karşı açtığı gerici ve dünya burjuvazisinin cephaneliğini besleyen savaş; ÇKP’nin ’72 sonrası yönelimlerine bağlı tarzda geliştirdiği sınıf işbirlikçisi ‘üç dünya teorisi’nin yarattığı tahribat ve ‘Marksizm-Leninizmin gelişmiş biçimi’ ve ‘güncel versiyonu’ olma iddiası ölçüsünde Mao Zedung düşüncesi şahsında hapsolunan küçük burjuva görüşler O’nu aşırı temkinli kılmıştı. Gerek bu tipten bir temkin, gerekse de ’74-’80 dönemi siyasi kültürünün ve meseleleri ele alış tarzının zayıf ve geri yanlarından kopuşamamak, Nejat Barış yoldaşın, hem devrimci yapılar ve bireylerle, hem de iç ideolojik-teorik mücadelede değişik durum ve örneklerde üslupta da, içerikte de ciddi hatalara sürüklenmesine yol açtı. Eleştiri ve özeleştiri kurumu içinde bunları aşma kararlılığı sergilese de, bu durumdan tümüyle kopuşamadı. Bunda partinin düzenli organ yaşamı ve güncel ilişkiler içinde az çok süreklileşmiş bir etkileşim yaratma konusundaki yetersizlikleri de belirli bir rol oynadı.

‘KADIN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNDE KADIN DEVRİMİ PROGRAMINI BENİMSEDİ’
“Nejat yoldaş, kadın özgürlük mücadelesinde partinin ulaştığı zihniyeti ve kadın devrimi programını tümüyle benimseyen, destekleyen ve güçlendirmeye çalışan bir erkek komünistti. O, kadın komünistlerin öncülük ettiği teorik, ideolojik, örgütsel ve programatik adımları enternasyonal komünist hareketin tarihsel bir özeleştirisi olarak değerlendirdi.

‘KÜRT ULUSAL ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN SAVUNUCUSUYDU’
“Bir Türk komünisti olarak Türk şovenizmine ve sosyal-şovenizmine karşı ideolojik, siyasi ve teorik olarak da, pratikteki duygu ve davranış olarak da açık bir duruş içinde oldu. Kürt ulusal özgürlük mücadelesi konusunda partinin programatik görüşlerinin kararlı bir savunucusuydu. Bunları güçlendirecek yazınsal çalışmalar yaptı. Bakurê Kurdistan’daki ve Rojava’daki incelemeleri onun ufkunu daha fazla genişletti, düşüncelerini derinleştirdi.

‘KOMİNTERNİN MİLİTANLARININ ATEŞLİ RUHUNU TAŞIYORDU’
“Güçlü bir enternasyonalistti. Komintern’in ’30’lu yıllardaki enternasyonalist çalışma ve militanlarının ateşli ruhunu taşıyordu. Değişik uluslardan komünistlerin eğitim çalışmalarında görev omuzladı. Dünyanın farklı köşelerinden komünist ve devrimci partilerin kongrelerinde, enternasyonal konferanslarda, partilerle ikili görüşmelerde partimizi temsil etti veya parti heyetlerinin içinde yer aldı.

‘AYDIN, BİREYCİ ZAAFLARA SÜRÜKLENMEDİ’
“Yaygın bilinen adıyla İbrahim Okçuoğlu yoldaş ilk gençliğinden sonra ezici çoğunluğu Avrupa’da geçirdiği ömrünün 56 yıllık bölümünde emperyalist düzen çarklarının kendisini öğütmesine izin vermedi. Aydın bireyci zaaflara sürüklenmedi, örgütsüzlüğe eğilim duymadı. Bilgisini, birikimini, deneylerini kişisel mülkü haline getirmedi. Bir propagandacı olarak partisi nerede bir görev vermişse oraya koştu. Bireycilikten uzak durdu.

‘MLKP’NİN PROFESYONEL DEVRİMCİ KADROSUYDU’
“İbrahim Okçuoğlu yoldaş ömrünün dörtte üçlük bölümünü devrimin, dünya işçi sınıfı ve ezilenlerinin safında; özgürlük, sosyalizm, cins eşitlikçi ve sınıfsız bir toplum kavgası içinde üretti. 72 yaşında kalbi son kez vurduğunda, kurucu üyesi olduğu MLKP’nin profesyonel devrimci kadrosu, Marksist teorinin ve Marksizm-Leninizmin adanmış bir savaşçısıydı. Adını, anısını ve ideallerini devrimci savaşımda yaşatacağız!” (avegkon.com)

Tags: , ,


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑